JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnine k.č. br. 930 k. o. Daruvar usmenim javnim nadmetanjem (licitacijom)

DJEČJI VRTIĆ “VLADIMIR NAZOR” DARUVAR

JOSIPA JELAČIĆA 24

43500 Daruvar

E-mail hr-vrtic-da@net.hr

Klasa: 406-09/20-01/01

Urbroj: 2111-32–20-04

Daruvar, 8. 5. 2020. godine

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Vladimir Nazor“ Daruvar temeljem prethodne suglasnosti Gradskog vijeća Grada Daruvar, KLASA: 940-02/20-01/02; URBROJ: 2111/01-01-20-1 od 2. 3. 2020. godine donijelo je Odluku o usvajanju prijedloga Komisije za provedbu javnog natječaja o ponovnom raspisivanju Javnog natječaja za prodaju nekretnine k.č. br. 930, usmenim javnim nadmetanjem (licitacija) na 36. sjednici od 1. 6. 2020.godine. Ravnateljica objavljuje,

J A V N I   N A T J E Č A J 

za prodaju nekretnine k.č. br. 930 k. o. Daruvar 

usmenim javnim nadmetanjem (licitacijom)

  1. Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnine :

Red.

Broj

Opis

nekretnine

katastarska

čestica

u k.o. Daruvar

Neto

korisna

površina u

m2

Početna

cijena

u kunama

Jamčevina u kunama 10% od početne cijene

    1.

Kuća i dvorište

930

površine 1219 m2

990.000,00

99.000,00 kn

       

2.                  Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Dječjeg vrtića „Vladimir Nazor“ Daruvar provest će se usmenim javnim nadmetanjem (licitacijom). Najmanji iznos svakog povećanja ponude prilikom usmenog javnog nadmetanja iznosi 10.000,00 kn od početne cijene nekretnine. Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se onaj koji na usmenom javnom nadmetanju ponudi najvišu cijenu te će Dječji vrtić „Vladimir Nazor“ Daruvar s njim sklopiti Ugovor o kupoprodaji. U slučaju da prvi najpovoljniji ponuditelj odustane, odnosno ako najpovoljniji ponuditelj u roku ne zaključi kupoprodajni ugovor, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

3.                  Na Javni natječaj se mogu prijaviti fizičke i pravne osobe ako ispunjavaju propisane zakonske uvjete za stjecanje prava vlasništva nekretnina. Dostava ponuda je od 10. 6. 2020. godine, a ponude se zaprimaju najkasnije do 25.6.2020. godine do 14,00 sati, bez obzira na način dostave. Ponude se dostavljaju poštom ili se osobno predaju na adresu: Dječji vrtić „Vladimir Nazor“ Daruvar, Josipa Jelačića 24, 43500 Daruvar, u zatvorenoj omotnici s naznakom:

„NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE k.č. br. 930 k.o. Daruvar – NE OTVARATI“

4.                  Ponuda mora sadržavati: oznaku nekretnine k.č. br. 930 k. o. Daruvar, osnovne podatke ponuditelja (ime i prezime, OIB i adresu ponuditelja, odnosno OIB pravne osobe s adresom i naznakom odgovorne osobe), dokaz o uplaćenoj jamčevini, broj računa i naziv banke ponuditelja na koji se vraća jamčevina, preslika osobne iskaznice za fizičke osobe, za pravne osobe izvod iz sudskog registra, ne stariji od šest mjeseci.

5.                  U ponudi se mora priložiti dokaz o uplati iznosa jamčevine u visini 10% od početne cijene nekretnine za koju se podnosi ponuda. Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Dječjeg vrtića „Vladimir Nazor“ Daruvar, IBAN: HR3623400091100019739, uz model  HR68 i pozivom na broj: 7994-OIB ponuditelja, uz naznaku „Jamčevina za natječaj – prodaja nekretnine k.č.br. 930 k. o. Daruvar“.

6.                  Ponuditeljima koji ne budu odabrani kao najpovoljniji, jamčevina se vraća u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke Upravnog vijeća o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, u nominalnom iznosu bez obračunatih kamata. Ponuditelju koji bude izabran jamčevina će se obračunati u kupoprodajnu cijenu.

7.                  Javno otvaranje ponuda obavit će Komisija za provođenje Javnog natječaj za prodaju nekretnine iz točke 1., dana 1.7.2020. godine u 9,30 sati u zbornici Dječjeg vrtića „Vladimir Nazor“ Daruvar, Gajeva 46/1. Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

8.                  Javni natječaj provesti će se usmenim javnim nadmetanjem (licitacijom) dana 1. 7. 2020. godine u 10,00 sati, u prostoru zbornice Dječjeg vrtića „Vladimir Nazor“ Daruvar, Gajeva 46/1. Daruvar, poštujući preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Nacionalnog stožera Civilne zaštite, te u slučaju izmjena Vrtić će putem web stranice proslijediti obavijest. Usmenom javnom nadmetanju (licitaciji) mogu pristupiti ponuditelji osobno (uz predočenje osobne iskaznice) ili putem punomoćnika na temelju punomoći ovjerene kod Javnog bilježnika. Ponuditelj koji nije pristupio usmenom javnom nadmetanju u objavljenom vremenu i mjestu nadmetanja smatrat će se da je odustao od prijave za natječaj. Javno nadmetanje (licitacija) završit će se ako nakon ponuđene najviše cijene u razmaku od 5 min nije ponuđena sljedeća veća kupoprodajna cijena.

9.                  Najpovoljniji ponuditelj dužan je isplatu kupoprodajne cijene izvršiti odjednom, u roku utvrđenom kupoprodajnim ugovorom. Najpovoljniji ponuditelj (kupac) dužan je pristupiti sklapanju ugovora o kupoprodaji u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. Ako je najpovoljniji ponuditelj (kupac) pravna osoba, u tom slučaju takve pravne osobe solidarno odgovaraju za obveze preuzete prema Vrtiću sukladno odredbama ovog natječaja. Ako najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju ugovor u zakazano vrijeme, a opravda svoj izostanak odredit će mu se novi rok koji ne može biti duži od 15 dana. Ako najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora ni u novom roku, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora, te mu se u tom slučaju jamčevina neće vratiti. Nekretnina se prodaje u stanju „viđeno-kupljeno“. Predaja kupcu nekretnine bit će omogućena tek nakon preseljenja Dječjeg vrtića “Vladimir Nazor” Daruvar u novu zgradu vrtića na adresi Gajeva 46/1, Daruvar, a najkasnije do 31. 12. 2020. godine.

10.              Sve troškove vezane za provedbu ugovora o kupoprodaji (ovjera, pristojbe, porezi, zemljišnoknjižna provedba ugovora i sl.) snosi kupac.

11.              Prodavatelj pridržava pravo poništenja Javnog natječaja, odnosno ne izabrati najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno odustati od prodaje u svako doba prije potpisivanja kupoprodajnog ugovora, bez posebnog obrazloženja.

                    Javni natječaj za prodaju nekretnine  iz točke 1. objavit će se  na oglasnim pločama i web stranici Dječjeg vrtića „Vladimir Nazor“ Daruvar, http://www.dvvn.hr/, oglasnoj ploči i web stranici Grada Daruvara, https://daruvar.hr/, na Radio Daruvaru (u skraćenom obliku) i u Bjelovarskom listu (u skraćenom obliku).

                    Sve informacije vezane uz Javni natječaj mogu se dobiti na tel.: 043/331 417 i radnim danom od 7,00 do 10,00 i od 11,00 do 15,00 sati u tajništvu Vrtića.

                                                                  

                                                                                                            Ravnateljica  :

                                                                                                  Irena Šulentić, prof.ped.

Javni natječaj možete preuzeti OVDJE.