JAVNI NATJEČAJ za prijam u radni odnos : odgojitelj/ica

Na temelju odluke Upravnog vijeća  Dječjeg vrtića ” Vladimir Nazor ” Daruvar  sa svoje 15. sjednice od dana 04.01.2019. godine, raspisuje se :JAVNI NATJEČAJ
za prijam u radni odnos :
  • Jedan ( 1 ) odgojitelj/ica na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, sa punim radnim vremenom na vrijeme od godinu dana, sa početkom od dana odobrenja stručnog osposobljavanja od strane zavoda za zapošljavanje.
 •  Uvjeti :
  • VŠS, odgojitelj/ica predškolske djece , osoba koja je završila preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij odgovarajuće vrste.
  • uvjet iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

 Uz zamolbu kandidati su dužni priložiti :

 • životopis,
 • diplomu ( preslika ),
 • domovnicu ( preslika ),
 • uvjerenje da se protiv pristupnika/ice ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci ( preslika )
 • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).
    Kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na natječaj izričito se pozvati na to pravo i uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te sve ostale dokaze kojima dokazuju prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br 121/17.) dužni su u prijavi na natječaj izričito se pozvati na to pravo, uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja  te priložiti odgovarajuće dokaze kojima dokazuju ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, a koji su sadržani u članku 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17.). Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br 121/17.) navedeni su i nalaze se na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

 Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

    Pisane prijave  uz naznaku ” Natječaj za odgojitelja/icu na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa” dostavljaju se na adresu :
 • Dječji vrtić ” Vladimir Nazor ” Daruvar, Josipa Jelačića 24, 43500 Daruvar

 Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

 Temeljem članka 26. stavak 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN broj 10/97, 107/07 i 94/13 ) ovaj javni natječaj objavljen je na oglasnoj ploči i web stranici http://www.dvvn.hr/  Dječjeg vrtića „Vladimir Nazor“ Daruvar, te na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 04.01.2019. godine.

Ravnateljica :

Jovita Bodulušić, bacc.paed.

 

PDF natječaja možete preuzeti ovdje , a Word dokument  ovdje .