NatcajZaPripravnika

Temeljem čl. 26.st. 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, i 94/13.) te temeljem odluke Upravnog vijeće  Dječjeg vrtića ” Vladimir Nazor ” Daruvar sa svoje  25. sjednice od dana 30.09.2019. godine raspisuje se:

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u radni odnos :

Jedan ( 1 ) odgojitelj/ica- pripravnik/ica,

jedan izvršitelj na određeno puno radno vrijeme na rok od godine dana od 15.10.2019.godine do 14.10.2020.godine.

  • Uvjeti :

1.VŠS odgojitelj/ica predškolske djece , osoba koja je završila preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij odgovarajuće vrste.
2. uvjet iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

 

Na natječaj je obvezno priložiti slijedeću dokumentaciju :

  • prijava na natječaj,
  • životopis,
  • diplomu ( preslika ),
  • domovnicu ( preslika ),
  • uvjerenje o nekažnjavanju koje ne smije biti starije od 30 dana od početka natječaja izdano kod nadležnog suda,
  • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima (NN 121/2017) dužni su prilikom prijave na natječaj slijediti odredbe Zakona o hrvatskim braniteljima glede prilaganja potrebne dokumentacije. Upute o navedenom nalaze se na linku: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Prijave s traženom dokumentacijom kandidati podnose osobno ili poštom u roku odam (8) dana od dana objave natječaja tj.  u roku  01.10.2019.godine   do  09.10.2019. godine na adresu: Dječji vrtić „Vladimir Nazor“ Daruvar, Josipa Jelačića 24, 43500 Daruvar ( s naznakom – prijava na natječaj odgojitelj-pripravnik ).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN br. 82/08; 69/17).

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Obavijest o rezultatima natječaja biti će objavljeni  na web stranici http://www.dvvn.hr/  Dječjeg vrtića „Vladimir Nazor“ Daruvar. Sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br.42/18) i Uredbe (EU) 2016/679.,  navedeni podaci prikupljaju se isključivo u svrhu natječaja za posao te se u druge svrhe neće koristiti.

 

Temeljem članka 26. stavak 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN broj 10/97, 107/07 i 94/13 ) ovaj javni natječaj objavljen je na oglasnoj ploči i web stranici http://www.dvvn.hr/  Dječjeg vrtića „Vladimir Nazor“ Daruvar, te na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 01.10.2019.godine.

 

PDF natječaja možete preuzeti ovdje , a Word dokument  ovdje .