Natječaj tajnik/ ica

  Na temelju odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ” Vladimir Nazor ” Daruvar sa svoje 12. sjednice od dana 06.11.2018. godine, raspisuje se :
   • JAVNI NATJEČAJ
   za prijam u radni odnos:
  Jedan/a ( 1 ) tajnik/ica na neodređeno puno radno vrijeme sa početkom rada od 30.11.2018. godine.
  Uvjeti :
  • 1.Odgovarajuća stručna sprema pravnog usmjerenja (diplomirani pravnik ili upravni pravnik), završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima ili završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena visoka stručna sprema u skladu s ranijim propisima.
   2. znanje rada na računalu
   3. jedna (1) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
   4. uvjet iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
   5. probni rad 90 dana
  Uz zamolbu kandidati su dužni priložiti :
  • – životopis,
  • – dokaz o stečenoj stručnoj spremi ( preslika ),
  • – domovnicu ( preslika ),
  • – uvjerenje da se protiv pristupnika/ice ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci ( preslika )
  Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.
 • PRIJAVE NA NATJEČAJ PODNOSE SE NA ADRESU:
 • Dječji vrtić „Vladimir Nazor“ Daruvar, 43500 Daruvar ( s naznakom – prijava na natječaj ).
  • Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN br. 82/08; 69/17). Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) uz prijavu na natječaj/oglas dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
  • Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu sa svim prilozima te koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
  • Temeljem članka 26. stavak 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN broj 10/97, 107/07 i 94/13 ) ovaj javni natječaj objavljen je na oglasnoj ploči i web stranici http://www.dvvn.hr/ Dječjeg vrtića „Vladimir Nazor“ Daruvar, te na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 09.11.2018. godine.
 • PDF dokument je dostupan ovdje. Word dokument je dostupan ovdje.