NatjecajZaRavnatelja

Na temelju čl.37.stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97,107/07,94/13) te čl. 50. Statuta Dječjeg vrtića „Vladimir Nazor“ Daruvar, Upravno vijeće Dječjeg vrtića ” Vladimir Nazor ” Daruvar  temeljem odluke donesene na 25. sjednici održanoj dana 30.09.2019. godine raspisuje:

JAVNI  NATJEČAJ

Za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića „Vladimir Nazor“ Daruvar

Ravnatelj/ica se imenuje na četiri (4) godine od 01.01.2020. do 31.12.2023.godine.

Za ravnatelja dječjeg vrtića može biti izabrana i imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

  • odgojitelj/ica ili stručni/a suradnik/ica prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN10/97,107/07 i 94/13),
  • ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja,
  • hrvatski državljanin,
  • ako ne postoje zapreke iz čl. 25.st.1-4 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97,107/07 i 94/13).

  Natječaj je obavezno priložiti slijedeću dokumentaciju:

  • prijavu na natječaj,
  • životopis kandidata,
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi ( preslika ),
  • domovnicu ( preslika ),
  • uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a polaganja stručnog ispita,
  • uvjerenje o nekažnjavanju koje ne smije biti starije od 30 dana od početka natječaja izdano kod nadležnog suda,
  • dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).
  • Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima (NN 121/2017) dužni su prilikom prijave na natječaj slijediti odredbe Zakona o hrvatskim braniteljima glede prilaganja potrebne dokumentacije. Upute o navedenom nalaze se na linku: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

  Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja ,tj od 01.10.2019.godine do 16.10.2019.godine.

  PRIJAVE NA NATJEČAJ PODNOSE SE NA ADRESU: Upravno vijeće, Dječji vrtić „Vladimir Nazor“ Daruvar, 43500 Daruvar ( s naznakom – „Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja – ne otvarati“). O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

  Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08; 69/17).

  Nepotpune i nepravovremeno podnesene prijave neće se razmatrati.

  Obavijest o rezultatima natječaja biti će objavljeni na web stranici http://www.dvvn.hr/ Dječjeg vrtića „Vladimir Nazor“ Daruvar. Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (NNb br.42/18) i Uredbe (EU) 2016/679., navedeni podaci prikupljaju se isključivo u svrhu natječaja za posao te se u druge svrhe neće koristiti.

  Temeljem članka 26.stavak 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97,107/07 i 94/13) ovaj javni natječaj objavljen je na oglasnoj ploči i web stranici http://www.dvvn.hr/  Dječjeg vrtića „Vladimir Nazor“ Daruvar, te na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 01.10.2019. godine.

PDF natječaja možete preuzeti ovdje , a Word dokument  ovdje .