JAVNI NATJEČAJ za prodaju stana u vlasništvu Dječjeg vrtića „Vladimir Nazor“ Daruvar

  Na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine sa 13. sjednice Upravnog vijeća od 26.11.2018.godine, ravnateljica Dječjeg vrtića „Vladimir Nazor“ Daruvar, Jovita Bodulušić, bacc.paed. objavljuje:

J A V N I   N A T J E Č A J

za prodaju stana u vlasništvu Dječjeg vrtića „Vladimir Nazor“ Daruvar

PREDMET PRODAJE-OPIS NEKRETNINE:

  • Raspisuje se javni natječaj za prodaju stana  u vlasništvu Dječjeg vrtića „Vladimir Nazor“ Daruvar:
 • U stambenoj zgradi Petra Zrinskog 2 u Daruvaru, kč.br. 1643/1, zk.ul.3859 rbr.18. suvlasnički dio: 50/1166 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E -18) etaža 18-4, kat, stan br. 18, sastoji se od sobe, izdvojene kupaonice, ostave, ukupne površine 49,99 m2.
   •  Napomena:
   • stan ije fizički podijeljen u dva dijela, ne postoji mogućnost spajanja dijelova u jednu                   cjelinu,
   • komunikacija između dva dijela stana odvija se preko zajedničkog stubišnog prostora,
   • kupaonica, wc i spremište su bez prozora prema vanjskom prostoru.
   Početna kupoprodajna cijena iznosi 6.597,00 eura (šesttisućapetstodevedesetsedam eura), prema srednjem tečaju EUR kod HNB. U navedene vrijednosti nisu uključeni porez na promet nekretnine.Početna cijena i obveza plaćanja ugovorenog iznosa iskazana je u EUR, a plaćanje  se vrši po utvrđenom iznosu u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNBna dan plaćanja.
Jamčevina za sudjelovanje na natječaju iznosi 10% od početne cijene.Predaja  kupcu nekretnine – od 01.02.2019.godine po isplati cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene.
TRAJANJE I UVJETI NATJEČAJA

Rok za podnošenje ponuda na natječaj je 15 dana od dana objave natječaja odnosno od 27.11.2018.godine do 12.12.2018. godine.. Ponude i prilozi dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na čijoj je prednjoj strani potrebno napisati „PONUDA ZA KUPNJU STANA TEMELJEM JAVNOG NATJEČAJA-NE OTVARATI“ . Ponude će se otvarati u Dječjem vrtiću „Vladimir Nazor“ Daruvar dana 18.12.2018. godine u 8,00 sati u  prostoru zbornice „NOVOG“  vrtića – Gajeva b.b.

Nekretnina se prodaje u zatečenom stanju „VIĐENO – KUPLJENO“.

Pravo sudjelovanja na natječaj imaju fizičke i pravne osobe kao ponuditelji, odnosno prema propisima Republike Hrvatske mogu stjecati pravo vlasništva na nekretninama u Republici Hrvatskoj.

Ponuditelj koji se natječe za kupnju stana, dužan je za sudjelovanje na natječaju uplatiti jamčevinu.  Jamčevina se uplaćuje na žiro račun  Dječjeg vrtića „Vladimir Nazor“ Daruvar, IBAN: HR 3623400091100019739, poziv na broj model HR68 šifra 7994- OIB ponuditelja, uz naznaku „jamčevina za kupnju stana“.

Uplaćena jamčevina obračunava se u ukupni iznos kupoprodajne cijene. Ako ponuditelj odustane od ponude nakon što je njegova prihvaćena kao najpovoljnija, gubi pravo na povrat jamčevine.

Ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene kao nepovoljnija, jamčevina se vraća u roku 15 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelj, bez prava na kamatu.

Nekretnina koja je predmet ovog natječaja prodat će se najpovoljnijem ponuditelju koji ispuni sve uvjete javnog natječaja i ponudi najvišu kupoprodajnu cijenu.  Ponude dostavljene na javni natječaj s ponuđenom kupoprodajnom cijenom ispod početne vrijednosti, neće se razmatrati.

Ako se na javnom natječaju postigne najviša cijena s istim iznosom od dva ili više ponuditelja koji ispunjavaju sve uvjete natječaja samo s tim ponuditeljima provest će se naknadno usmeno nadmetanje radi postizanja konačne kupoprodajne cijene. Najpovoljniji ponuditelj dužan je isplatu kupoprodajne cijene izvršiti odjednom, u roku utvrđenom ugovorom. Kupoprodajna cijena sastoji se od tržišne cijene procijenjene od strane ovlaštenog sudskog vještaka. Sve troškove koji nastanu u svezi kupoprodaje, od poreza na promet nekretninama do zemljišno-knjižne provedbe snosi kupac.

Ako odabrani ponuditelj nakon Odluke o odabiru odustane od kupnje stana jamčevina se ne vraća, te će se stan prodati drugom najpovoljnijem ponuditelju, uz uvjet da prihvati kao kupoprodajnu cijenu najviši ponuđeni iznos u natječaju.

Ako na ovom natječaju ne bude odabrana najpovoljnija ponuda za nekretninu koja je predmet natječaja, natječaj će se pod istim uvjetima ponovo raspisati i objaviti.

Dječji vrtić „Vladimir Nazor“ Daruvar pridržava pravo da bez obrazloženja ne prihvati niti jednu ponudu i da odustane od prodaje nekretnine koja je predmet ovog natječaja, prije okončanja postupka javnog natječaja.

SADRŽAJ PONUDE:

  1. Podaci o kupcu (ime , prezime, OIB, adresa, preslika domovnice, broj tekućeg ili žiro računa),
  2. Izvod iz sudskog registra za pravnu osobu (ne stariju od šest mjeseci),
  3. Dokaz o uplaćenoj jamčevini,
  4. Ponuđena kupoprodajna cijena za kupnju nekretnine koja je predmet prodaje i rok plaćanja.

OSTALI UVJETI NATJEČAJA:

 • Ponude se dostavljaju poštom na adresu: Dječjeg vrtića „Vladimir Nazor“ Daruvar, Josipa Jelačića 24, 43500 Daruvar. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Ponuda za kupnju stana temeljem javnog natječaja-ne otvarati“. Ponuda će se smatrati valjanom ukoliko sadrži sve tražene podatke i dokumentaciju, te ukoliko je pravovremeno dostavljena.
 • Ponude bez uplaćene jamčevine neće se razmatrati.
 • Sve informacije vezane uz javni natječaj mogu se dobiti na tel: 043/331-417, radnim danom od 07,00 do 10,00 i od 11,00 do 15,00 sati.
 • Ovaj javni natječaja obavit će se na oglasnog ploči Dječjeg vrtića „Vladimir Nazor“ Daruvar, web stranici Dječjeg vraća „Vladimir Nazor“ Daruvar http://www.dvvn.hr/, web stranici Grada Daruvara, na radio Daruvaru (u skraćenom obliku).

Dječji vrtić „ Vladimir Nazor“ Daruvar

Ravnateljica: Jovita Bodulušić, bacc.paed.

  • PDF dokument je dostupan ovdje. Word dokument je dostupan ovdje.
  • Natječaj je završen. Odluku o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnine možete vidjeti ovdje .