Natječaj za radno mjesto Odgojitelj/ica – na puno radno vrijeme zamjena

Temeljem čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („NN br. 10/97, 107/07, 94/13 i 57/22), te članka 37. Statuta Dječjeg vrtića „Vladimir Nazor“ Daruvar, a temeljem suglasnosti Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ” Vladimir Nazor ” Daruvar sa svoje 26. sjednice od dana 07.03.2023. godine, Dječji vrtić „Vladimir Nazor“ Daruvar dana 08.03.2023.godine objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u radni odnos:

 

Odgojitelj/ica – 1 (jedan) izvršitelj/ice na određeno puno radno vrijeme, u Dječjem vrtiću „Vladimir Nazor“ Daruvar, zamjena do povratka na rad privremeno postojećeg odsutnog radnika.

Za prijem u radni odnos odgojitelja/ice kandidati moraju ispunjavati, osim općih uvjeta, uvjete propisane člankom 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97,107/07, 94,13, 98/19 i 57/22) te Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine broj 133/97)

Uvjeti za radno mjesto:

  • Preddiplomski stručni studij, studij kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, diplomski sveučilišni studij, specijalistički diplomski stručni studij,
  • Probni rad 90 dana

 

Uz vlastoručno potpisanu zamolbu kandidati su dužni priložiti:

  • životopis (vlastoručno potpisan),
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome),
  • domovnicu ili osobnu iskaznicu, (preslika),
  • uvjerenje o nekažnjavanu, odnosno nepostojanju zapreke za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/98, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), ne starije od 1 mjeseca,
  • dokaz o radnom stažu: elektronički zapis o radno pravnom statusu iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
  • Posjedovanje sanitarne iskaznice,
  • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika izabrani kandidat donijet nakon obavijesti o zaposlenju.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema pozitivnim propisima RH dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na to pravio, priložiti propisane dokaze o tom pravu te ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Nezaposlene osobe iz članka 102. stavak 1., redoslijedom točke a) do točke k), odnosno zaposlene osobe iz stavka 2. iste odredbe Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17.), osim traženih dokaza o ispunjavanju uvjeta ovog natječaja, u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, prijavi su obvezni priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dostupne na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Rok za podnošenje prijave: Prijave s traženom dokumentacijom kandidati podnose elektronskim putem, osobno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja osobno u tajništvo/računovodstvo, na mail: tajnnistvo.dvvn@daruvar.hr ili na adresu: Dječji vrtić „Vladimir Nazor“ Daruvar, Ljudevita Gaja 46/1, 43500 Daruvar (s naznakom – prijava na natječaj- radno mjesto odgojitelj/ica). Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su dužne prije sklapanja pisanog ugovora o radu dostaviti na uvid originalne dokumente

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN br. 82/08; 69/17).

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, a o rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke.

Sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br.42/18) i Uredbe (EU) 2016/679., navedeni podaci prikupljaju se isključivo u svrhu natječaja za posao te se u druge svrhe neće koristiti.

 

KLASA:112-01/23-01/04

URBROJ: 2111-32-01-23-01

Daruvar, 08.03.2023. godine

                                                                                                                Ravnateljica :

                                                                                                      Irena Šulentić, prof.ped.

                                                                                           Zamjenica ravnateljice Brana Šeba

PRILOZI

natječaj za odgojitelja-određeno

Skip to content