Natječaj za radno mjesto Pedagog/ica – rad na Projektu

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 910-01/21-06/105, URBROJ: 524-07-02-01-02/3-21-25 od 02. studenoga 2021. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., UP.02.2.2.16.0158, projekt „Vrtić koji gradi budućnost djece“, članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 94/13 i 98/19) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Vladimir Nazor“ Daruvar, od 07. ožujka 2023. godine, Dječji vrtić „Vladimir Nazor“ Daruvar raspisuje se dana 08.03.2023.godine,

NATJEČAJ
za prijem radnika na radno mjesto pedagog/ica,

 

1 izvršitelj/ica – pedagog/ica M/Ž – na određeno nepuno radno vrijeme – 50% od punog radnog vremena, 20 sati tjedno, (rad u produženom boravku), zamjena do povratka na rad privremenog odsutnog postojećeg radnika, u sklopu provedbe projekta; „ Nastavak unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“, UP.02.2.2.16.0158, „Vrtić koji gradi budućnost djece“ – 50% punog radnog vremena do završetka Projekta, a najduže do 23.08.2023.godine

Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati propisani su člankom 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i člankom 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97);VSS, pedagog/ica, profesor pedagogije ili diplomirani pedagog, osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički studij odgovarajuće vrste

Kandidati uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj dužni su priložiti:
• Životopis (vlastoručno potpisan)
• dokaz o stečenoj stručnoj spremi / traženoj razini obrazovanja
• dokaz o položenom stručnom ispitu
• dokaz o radnom stažu- elektronički zapis o stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
• dokaz o državljanstvu- preslika domovnice ili osobne iskaznice
• vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijem u radni odnos ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97,107/07,94/13, 98/19, 57/22)
• uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno nepostojanju zapreke za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/98, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), ne starije od 1 mjeseca,
• sanitarna iskaznica (preslika)

 

Tražena dokumentacija prilaže se u neovjerenim preslikama uz obvezu izabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i na ženski rod.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužne su pozvati se na to pravo u prijavi i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Osobe koje mogu ostvariti pravo prednosti prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17 i 98/19) dužne su u prijavi pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti dužan je osim dokaza o ispunjenju traženih uvjeta dostaviti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17 i 98/19) koji su dostupni na poveznici na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećojpoveznici: https://branitelji.gov.hr

 

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da Dječji vrtić „Vladimir Nazor“ Daruvar kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, obrađivati i koristiti osobne podatke u svrhu provedbe postupka natječaja u skladu sa zakonskim propisima.

 

Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u omotnici s naznakom „ za natječaj – pedagog/ica – projekt“ neposredno, e-mailom ili poštom na adresu: Dječji vrtić „Vladimir Nazor“ Daruvar, Ljudevita Gaja 46/1, 43500 Daruvar.

 

Natječaj će biti objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Vladimir Nazor“ Daruvar i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 08. ožujka 2023. godine.
O rezultatima natječaja, kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku.

 

Ravnateljica Dječjeg vrtića „Vladimir Nazor“ Daruvar, Irena Šulentić,
Zamjenica ravnateljice: Brana Šeba

 

KLASA:112-01/23-01/02
URBROJ: 2111-32-01-23-01
Daruvar, 08.03.2023. godine

 

Zapošljavanje se realizira za potrebe provedbe projekta „Vrtić koji gradi budućnost djece“ kojeg Dječji vrtić „Vladimir Nazor“ Daruvar“ provodi u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020“, Nastavak unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, broj poziva: UP.02.2.2.16.0158

 

PRILOZI

NATJEČAJ ZA PEDAGOGA –

Skip to content